temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2554
(Update: 2015-03-03 11:37:14)

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2554
รศ.วันเนาว์ ยูเด็น
ข้าราชการบำนาญ,
นักเขียนอิสระ
รุ่น 2 - ศรอนงค์
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
รศ.บุหงา วชิระศักดิ์มงคล
รองศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่น 13 - เอราวัณ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ร้อยโทสมมาตร อ่อนวงศ์
ประธานภูมิภาคที่ 2
ไลออนส์สากลภาค 310 บี ประเทศไทย
รุ่น 15 - เห่าไฟ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
นายวัชรินทร์ เจริญเผ่า
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
รุ่น 17 - หงส์ขาว 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
น.ส.สุภาวดี วงษ์สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
รุ่น 20 - นกนางนวล
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
นายชูฤทธิ์ จิตวีระ
ผู้จัดการส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
รุ่น 23 - ฉัททันต์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร10240
นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รุ่น 26 - มฤคมาศ
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
นางปัทมา คุณสืบพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์สิริวิทยา ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รุ่น 44 - วิลินกร
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ผศ.ดารณี ภุมวรรณ์
ข้าราชการบำนาญ,อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่น 8 - สิงห์ผยอง
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
รุ่น 14 - กระทิงดำ 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
นายสมพงษ์ มะใบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
รุ่น 16 - พิราบขาว
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รุ่น 19 - จามรี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 
รุ่น 21 - กรกฎ 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่น 25 - ตฤณสีห์
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
นางเวธกา กลิ่นวิชิต์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่น 31 - นเคศวร
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
นายวิเชียร สุคนธประทีป์
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
รุ่น 52 - บูรไพลิน หัสดินทร์นราธิป
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000