temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
งานสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพ SMEs เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ"
(Update: 2016-05-31 13:28:50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช เป็นประธานโครงการ โดยในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องศรีอรัญ โรงแรมอินโดจีน อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีการจัดงานสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ SMEs เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งของโครงการฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้าชายแดน และการทำตลาดกัมพูชาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและตราด และจากส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค
งานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าสัมมนา และนายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการจากจังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด และจากส่วนกลาง/ภูมิภาคเข้าร่วมงานสัมมนากว่า ๑๐๐ คน
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๖ ราย อาทิ การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและBusiness Matching กับผู้ประกอบการกัมพูชา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา การประเมินศักยภาพรายวิสาหกิจ และการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๕๙