temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
โครงการอนุรักษ์และสืบสาน "ประเพณีรดน้ำสงกรานต์" และโครงการกีฬาสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 13
(Update: 2016-04-20 16:06:55)

9 เมษายน 2559 ดร.ธินิกานต์ ประไกรวัน ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และสืบสาน "ประเพณีรดน้ำสงกรานต์" และโครงการกีฬาสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 13  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาคพิเศษ หลักสูตรเทียบโอนฯ นิสิตสาธิตอาชีวศึกษา และนิสิตต่างชาติเข้าร่วม ณ ห้อง BBS 105 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (คณะการจัดการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยบูรพา